Villanyszerelők Lapja

A villanyszerelők bejelentési és nyilvántartási kötelezettségéről

| |  22 496 | |

A villanyszerelők bejelentési és nyilvántartási kötelezettségéről

Nagy sajtóvisszhangot kapott az a napokban megjelent MTI hír, amely a villanyszerelők számára előírt bejelentési kötelezettségről szól. A kormányrendelet átolvasása után kijelenthető, hogy nem eszik olyan forrón a kását.

Be kell jelenteni a villaszerelési tevékenységet a műszaki biztonsági hatóságnál szeptembertől, a tevékenység végzőinek számos feltételnek kell megfelelniük – írta az MTI (a teljes hír ide kattintva olvasható el).

A Magyar Közlöny 2017. évi 123. számában megjelent rendelet pontos értelmezése segít megérteni, hogy kire is vonatkozik a villanyszerelői bejelentés kötelezettsége. A jogszabály a csatlakozóberendezéssel kapcsolatos, saját beruházás keretében történő csatlakozás során végzett tevékenységet említi. A csatlakozóberendezésekkel kapcsolatos munkákat eddig is néhány cég végezte. Az a kitétel pedig, hogy "saját beruházás keretében történő csatlakozás" tovább szűkíti ezt az egyébként is kis halmazt. Mivel a jogszabály nem a felhasználói oldalon végzett munkákra utal, így vélhetően a regisztrált villanyszerelőket nem érinti ez a bejelentési kötelezettség. 

Ameddig az érintett hatóságok a szakmai fórumokon nem ismertetik a pontos részleteket, addig álljon itt a szóban forgó 219/2017. (VII. 31.) Kormányhatározat a villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról.

219/2017. (VII. 31.)

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. S (1) bekezdés 52. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§

E rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a villamos energiáról szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóberendezéssel kapcsolatos, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 27. § (5) bekezdésében meghatározott saját beruházás keretében történő csatlakozás során – a 2. melléklet szerinti – tevékenységet folytat. 

2.§

(1) Az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésére irányuló szándékot az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni a műszaki biztonsági hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság). A bejelentéshez másolatban mellékelni kell a 2. mellékletben meghatározott képesítés és gyakorlati idő meglétét igazoló okiratokat. 

(2) Az 1. §-ban meghatározott tevékenységet az a személy végezheti, aki 

  1. rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel, 
  2. rendelkezik legalább 1 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással, és annak fenntartását az 1. §-ban meghatározott tevékenység végzésének időtartamára nyilatkozatában vállalja, és 
  3. nyilatkozik arról, hogy az alkalmazott technológiához jogszabályban előírt feltételeknek megfelel. 

(3) Gazdasági társaság és egyéni cég akkor végezheti a 2. mellékletben meghatározott tevékenységet, ha az adott tevékenységet személyesen ellátó munkavállalója vagy személyesen közreműködő tagja rendelkezik a 2. mellékletben meghatározott képesítéssel és gyakorlati idővel. 

(4) A Hatóság a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személyekről (a továbbiakban: villanyszerelő) nyilvántartást vezet. 

(5) A villanyszerelőknek a villamos energiáról szóló törvény szerinti jegyzékét a Hatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon megyénkénti bontásban közzé kell tenni. 

3.§

(1) A Hatóság megtiltja a tevékenység végzését, ha 

  1. a villanyszerelő nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek, 
  2. a villanyszerelő jogerös bírósági határozat megállapítása szerint közreműködött a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 19.9. pont e) vagy h) alpontjában meghatározott valamely felhasználói szerződésszegés megvalósításában, 
  3. a villanyszerelő súlyosan megsértette a villanyszerelői tevékenység végzésére vonatkozó – jogszabályban előírt – szakmai szabályokat, amellyel az élet és testi épség veszélyeztetését okozta vagy jelentős anyagi kárt okozott, és ezt a Hatóság megállapította, 
  4. a hálózati engedélyes kezdeményezésére indult eljárásban azt állapítja meg, hogy a villanyszerelő nem a felülvizsgált tervdokumentációnak, illetve nem az előírásoknak megfelelően végezte el a villanyszerelést, 
  5. a villanyszerelő a bejelentéskor valótlan tartalmú nyilatkozatot tett, és ezt a Hatóság megállapította. 

(2) A Hatóság a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 28. §-ában meghatározott eseteken túlmenően akkor is törli a nyilvántartásból a villanyszerelőt, ha az elhalálozott. 

(3) A villanyszerelő, akinek a tevékenység végzését a Hatóság megtiltotta, akkor jelentheti be a tevékenység újbóli gyakorlását, ha a tevékenységet megtiltó határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év eltelt, és a villanyszerelő a tevékenység végzésének egyéb feltételeit igazolja. 

A rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. 

JogszabályokKözműcsatlakozásVillanyszerelés

Kapcsolódó