Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Rendelet a szabálytalan vételezésről

| |  7177 |

Rendelet a szabálytalan vételezésről

A jogszabály célja, hogy világos és egyértelmű eljárási szabályokat rögzítsen a szabálytalan villamos energia vételezés megállapításának rendjéről, valamint biztosítsa a jogok és kötelezettségek egyensúlyát a felhasználók és az elosztói engedélyesek között.

A 18/2017. (XII. 21.) számú MEKH rendelet (a hálózathasználati szerződés felek általi megszegésének egyes eseteire vonatkozó jogkövetkezmények mértékéről és alkalmazásáról) rögzíti azokat az eljárási szabályokat, amelyek a mérési rendszer felhasználási helyen történő ellenőrzésének, a mérő szakértői vizsgálatának, továbbá a felhasználó értesítésének előírásait tartalmazzák.

A rendelet új szankciórendszert vezet be, amely a szolgáltatók számára kötelezővé teszi a fokozatosság elvének alkalmazását. A szabálytalan vételezés ismétlődése esetén a – rendeletben szereplő kötbéralap kétszeresével, illetve három, vagy annál több alkalommal felelősségre vont felhasználó esetén – ötszörösével sújtható a szerződésszegésért visszatérően felelős fogyasztó.

A rendelet főbb újdonságai:

  • mérőberendezések és a mérési rendszer felhasználási helyen történő ellenőrzésének kezdetén az elosztónak szóban és írásban is részletes tájékoztatást kell adnia az ellenőrzés céljáról;
  • a felhasználót egyértelműen tájékoztatni kell arról, hogy az ellenőrzésen mindvégig jelen lehet, továbbá nyilatkozatot tehet az ellenőrzéssel összefüggésben;
  • az elosztónak az ellenőrzést követő eljárása során a rendelet által meghatározott határidők betartásával kell tájékoztatást adnia a felhasználók számára;
  • amennyiben az elosztók szakértői vizsgálatot rendelnek meg, azon a felhasználó jelenlétét lehetővé kell tenni, továbbá lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a felhasználó az általa megbízott más személyekkel együtt vegyen részt a vizsgálaton. A vizsgálat eredményéről az elosztó jegyzőkönyvet köteles átadni a felhasználónak, amelynek tartalmaznia kell a vizsgálat során feltárt tényeket, adatokat;
  • az elosztó jogosult arra, hogy a teljes körűen bizonyított szabálytalan vételezés esetében a rendelet által meghatározott mértékű kötbér és kártérítés megfizetésére kötelezze a felhasználót.

A rendelet nem változtat azon az előíráson, hogy a szabálytalan vételezés feltárása érdekében a felhasználók kötelesek együttműködni az elosztóval. E körben a felhasználónak lehetővé kell tennie a mérési rendszer helyszíni ellenőrzését, az elosztó által szabályosan küldött értesítéseket pedig – a saját érdekében is – köteles átvenni. A mérési rendszer ellenőrzését az elosztók valamennyi helyszíni munkavégzés vagy tevékenység során jogosultak ellenőrizni, amely ellenőrzési tevékenység nem jelenti önmagában a szabálytalan vételezés gyanúját.

Továbbra is alapvető fontosságú, hogy a felhasználók tartózkodjanak a mérőberendezésekbe és mérési rendszerekbe történő mindennemű beavatkozástól, hiszen az élet- és balesetveszélyes.

A felhasználók kötelezettsége a mérési rendszerek épségének megőrzése, azok sérülése esetén pedig a területileg illetékes elosztó haladéktalan értesítése. Amennyiben a felhasználó bizonyítottan megsértette állagmegóvási kötelezettségét, az elosztó jogszerűen szabhatja ki vele szemben a rendelet szerinti pénzügyi szankciókat.

Mit jelent a szabálytalan vételezés?

Szabálytalan vételezésnek minősül, ha 

  • a fogyasztó nem jelenti be haladéktalanul a szolgáltatónak a fogyasztásmérő vagy a mérési rendszer plombáinak, jelzéseinek sérülését vagy hiányát;
  • eltávolítja, meghamisítja, megrongálja a készülék vagy a mérési rendszer plombáit, jelzéseit, és ezáltal lehetővé válik a méretlen vételezés (lopás) műszaki feltétele;
  • méretlenül veszi igénybe a szolgáltatást, a fogyasztásmérő vagy a mérési rendszer megbontásával vagy megkerülésével;
  • a szolgáltató engedélye nélkül rácsatlakozik a vezetékrendszerre vagy visszakapcsolja a szolgáltatást a felhasználási helyen.

18/2017. (XII. 21.) MEKH rendelet

 

ÁramlopásJogszabályok