Villanyszerelők Lapja

Tanuljunk meg egy újabb rövidítést: CPR

| |  678 | |

Tanuljunk meg egy újabb rövidítést: CPR

Megszokhattuk már, hogy az Európai Unió különböző rövidítésekkel ellátott rendeleteket bocsájt ki, melyeket azután a tagállamok polgárai nehezen tudnak értelmezni. Ilyen volt az ErP, amit mára már sikerült megtanulnunk, megértenünk, és ilyen a CPR is, melyet alábbi cikkünkben szeretnénk részletezni, és egy konkrét esetre, a kábelek tűzre való reakciójára vonatkozóan levezetni.

Egységben az erő

A CPR a „Construction Products Regulation” (Építési Termék Rendelet) rövidítése. Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról, valamint a 89/106/EGK tanácsi irányelv (un. CPD „Construction Product Directive” – az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről) hatályon kívül helyezéséről szól.  Nálunk ez a hatályon kívül helyezett rendelet a 3/2003. (I.25) BM-GKM-KvVM volt, amely az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szólt, és 2013. július elsejéig volt érvényben.

Ha már megfogalmaztuk, mit is jelent, és milyen törvényi, jogszabályi háttere van a CPR-nek, felvetődik a kérdés, vajon mire jó? Ha szétnézünk a világban, a legerősebb gazdaságok (USA, Ázsia) mind egységesek, melynek alapfeltétele az áruk szabad áramlása. Hogy mindez létrejöjjön, egységes forgalomba hozatali szabályra van szükség. Ahhoz, hogy Európa is hatékonyan fel tudja venni a versenyt a legnagyobbakkal az áruk és a kereskedelem tekintetében, mindinkább szükség van az egységesítésre, hogy egy áru minősége ugyanazt jelentse mindegyik tagállamban. A CPR-nek az egyik célja, hogy felszámolja a különböző tagországok által piacvédelmi okokból alkalmazott nemzeti védjegyeket, azonban önmagában nem ír elő a rendelet követelményeket a termékekre vonatkozóan, hiszen azt szabályozza az összes többi szabvány. A gyártónak kell nyilatkoznia, hogy az adott termék mit tud, mire képes egy a CRP által biztosított keretrendszerben.  A biztonsági szintek meghatározása azonban továbbra is nemzeti kompetencia marad, azaz, nem írják elő, hogy az adott építményben milyen terméket kell alkalmazni. Ez sajnos bizonyos termékek esetén nagy hiányosság, hiszen gondoljuk csak meg, hogy egy kórház, egy oktatási intézmény kivitelezése fokozott odafigyelést, és minőségi anyagokat kíván. Vannak országok (pl. Hollandia), ahol részletesen meghatározták a biztonsági szabályokat, így ha nem az előírásnak megfelelő termék kerül beépítésre, azonnal kiszedetik a kivitelezővel. A legtöbb tagországban azonban a termékekre vonatkozóan csak ajánlások léteznek (mint például Németországban a ZVEI). De a megrendelő akár maga is előírhatja, hogy melyik ajánlást kövessék a kivitelezési munkálatok során, és ez máris törvényként működhet, ezzel maximálisan levédve a saját érdekeit. Magyarországon is volt erre példa, a nagy nemzetközi gyártócsarnokok építése esetén.

Teljesítménynyilatkozat és CE jelölés

Az Építési Termék Rendelet (CPR) azt szavatolja, hogy megbízható adatok álljanak rendelkezésre az építési termékek teljesítményének tekintetében. Ennek érdekében „közös technikai kifejezéseket“ és egységes felmérési módszereket nyújt az építési termékek teljesítményére vonatkozóan. A módszerek harmonizált műszaki leírások formájában lettek kigyűjtve. A közös technikai kifejezéseket akkor kell alkalmazni, amikor a gyártók nyilatkozatot tesznek termékeik teljesítményére vonatkozóan, valamint ha a felhasználók (építészek, mérnökök, vállalkozók...) kiválasztják az építkezés során használni kívánt, legalkalmasabb termékeket. A CPR minden egyes termékre vonatkozik, amelyeket az épületekben fixen beszereltek, többek között az erősáramú kábelekre is. Annak érdekében, hogy a CPR megfelelően működjön, a tanúsító, minősítő szerveknek, a nemzeti szabályozó testületeknek, a gyártóknak és a végfelhasználóknak más-más kötelezettségeik vannak. A termékek mintáit a tesztelésre és gyári ellenőrzésre a gyártó megküldi a tanúsító szervekhez, és a vizsgálatot végző akkreditált laboratóriumokhoz. A különböző minőségi osztályokat, euroosztályokat a nemzeti szabályozó és szabványosító testületek határozzák meg.  A gyártó teljesítménynyilatkozatot (Declaration of Performance – DoP) tesz, és a CE jelzésnek egy átértelmezett formájával és tartalmával látja el a terméket. CE jelölés 25 éve van, de a CPR hatálya alá tartozó termékekre kötelező rátenni, ami nem tartozik alá, arra nem szabad rátenni. A DoP-t, azaz a teljesítménynyilatkozatot adott formátumban, kötött szabályok szerint, adott tartalommal kell előállítani, és ha ez megvan, csak akkor kaphat egy termék CE jelölést.

A CPR minden egyes termékre vonatkozik, amelyeket az épületekben fixen beszereltek, többek között az erősáramú kábelekre is.

A CRP szerint az minősül gyártónak, aki jogilag felel a termékért, amely nem biztos, hogy annak előállítója. Létezhet olyan eset, hogy valaki EU-n kívüli országból hoz be egy terméket, ahol nem vizsgálták be, de ahogy bekerül az EU-ba, szükség van teljesítménynyilatkozatra. Ha a nagykereskedő készítteti el az akkreditált laborral a tesztriportot, és elkészíti a DoP-t, akkor ő lesz a felelős, azaz jogilag gyártóvá lép elő.

CPR és a kábelek

Nézzük át a CPR hatását a kábelekre vonatkozóan.  A kábeleknél az elektrotechnikai és gyártási szabványok ugyanúgy érvényben maradnak, ami ezen felül extra, új, és egy területet érint, a kábelek tűzre történő reakciója. Ezt a fogalmat gyakran összetévesztik a tűzállósággal, ami azt jelenti, hogy a tűzben meddig, hány percig működik a kábel. A tűzre való reakció ezzel szemben azt határozza meg, ha ég a tűzben a kábel, hogyan viselkedik, mennyi hőt, füstöt, savas gázt bocsájt ki az égés során. Korábban a különböző nemzeti minőségi vizsgálatok más-más eredményt hozhattak. Azaz, ha Spanyolországba vagy Finnországba vizsgáltattak be egy termék tűzre való reakcióját, az nem biztos, hogy ugyan az volt, még a legnagyobb jó szándék mellett sem. Azzal, hogy előírták, mi az egyes tűzre való reakciós osztályok jelentéstartalma egész Európában gyökeresen megváltozott a helyzet. Ha valami E kategóriájú kábelnek minősül, az mindenhol ugyanazt jelenti az azonos platformnak, és a harmonizált tesztrendszernek köszönhetően.  Jelenleg a CPR bevezetése a kábelek esetében folyamatban van!

Elhelyezés a polcon

A fő besorolási kritérium egy kábel esetében a hő kibocsájtás és a lángterjedés, ezek alapján hozták létre az osztályokat (ACA, B1CA, B2CA, CCA, DCA, ECA, FCA). A CPR meghatároz kiegészítő kritériumokat csöpögés, savas gáz kibocsájtás, füstölés szempontjai alapján. Az F kategóriába tartozó anyagokat nem, a felsőbb kategóriába tartozó kábeleket pedig be kell vizsgáltatni külső laboratóriumokba. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgálnak az AVCP rendszerek. Hogy melyik tesztrezsim szerint lett minősítve a termék (pl. System 1+ szerinti kábelek esetében a DoP a következőkön alapszik: a gyártó általi üzemi gyártásellenőrzés és további üzemi tesztelés, valamint a teljesítmény folytonosságának bejelentett terméktanúsító szervezet általi tanúsítása), ezt is fel kell tüntetni a teljesítménynyilatkozatban. Minden országban a hivatalos nyelven, nyelveken kell közzétenni a DoP-t, vagy papíron át kell adni (aki eladja a terméket, a következő partnernek), vagy elektronikus úton is publikálható. Ez utóbbi lehetőséget ad egy szerverhely létrehozására, ahová a dokumentumok feltölthetők, és innen bárki számára elérhető a teljesítménynyilatkozat.

Tartalom

A teljesítménynyilatkozatnak van egy kódszáma, amit a gyártó saját maga állít elő. A DoP-n fel kell tüntetni a termék egyedi azonosítóját. A felhasználás célját, amely egy előírt, fix szöveg. Meg kell nevezni a jogilag felelős gyártót. A bejelentett szerv az Európai Unió akkreditált CPS laboratóriuma – amelyből nem túl sok van, hazánkban egy ilyen laboratórium sem működik –, szintén fel kell tüntetni a teljesítménynyilatkozaton. A minőségbiztosítási vezetőnek a neve és az aláírása is rajta kell, hogy legyen, valamint az internetes elérhetőség, ahonnan a nyilatkozat letölthető.

Ebben a rövid ismertetőben is látszik, hogy a CPR nem más, mint egy európai piacvédelmi intézkedés része, ugyanakkor azt is szolgálja, hogy az EU-n belül egységes műszaki nyelv alakuljon ki. Mit is jelent ez? Ha az egyik tagország a saját nemzeti nyelvén valamilyen feltételt akar meghatározni, akkor azt a saját nemzeti nyelvén ugyan, de a másik tagország is egyértelműen értse.  Így a minőségben nem lehetnek eltérések, mint ahogyan a napokban kiderült egynéhány élelmiszer esetében. Műszaki szempontból tehát nem kétsebességes, hanem egységes Európára van szükség a gazdasági növekedés érdekében.

CPRVezetékek