Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Európából jöttem

Finnország

2009/5. lapszám | netadmin |  4486 |

Figylem! Ez a cikk 13 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Vállalatalapítási feltételek Akár természetes, akár jogi személy alapíthat egyszemélyes vagy többszemélyes korlátolt felelősségű társaságot Finnországban. A korlátolt felelősségű gazdasági társaság rövidítése „Oy” vagy „Oyj”. Az előbbi zárt körűen alapított, az utóbbi pedig nyílt körűen alapított társaság. Finnországban nincs külön kft. és rt., az „Oy” a magyar kft. és a zárt körűen alapított rt. keveréke, míg az „Oyj” a nyílt körűen működő rt. szabályai szerint működik, tőzsdén bejegyeztethető. Legalább a gazdasági társaság alapítóinak felének állandó lakhellyel vagy székhellyel kell rendelkeznie az EEA területén, kivéve, ha speciális engedéllyel rendelkeznek a finn cégnyilvántartótól. A minimális alaptőke: „Oy” esetében 8000 euró, míg „Oyj” esetében 80 000 euró. Az alapítási okiratnak tartalmaznia kell egy javaslatot a társasági szerződésre, adatokat az alapítókra vonatkozóan, a részvények/üzletrészek jegyzését és fizetését és az alakuló közgyűlés/taggyűlés jegyzőkönyvét. A társasági szerződésnek tartalmaznia kell a következőket: alapvető adatok a társaságra vonatkozóan, az alaptőke mértéke, az adminisztráció szabályai és a számviteli év/gazdasági év megjelölése. Az alapításra az alakuló taggyűlésen kerül sor, amikor is aláírásra kerül az alapítói okirat és az alaptőke befizetésének igazolása megtörténik. A korlátolt felelősségű társaság akkor jön létre, amikor a cégbíróság bejegyzése megtörténik, ekkor válik ugyanis önálló jogi személlyé. A cégbejegyzés iránti kérelmet az alapító okirat aláírásától számított 6 hónapon belül kell benyújtani a cégnyilvántartást vezető Cég- és Szabadalmi Hivatalnál. Amennyiben a kérelem benyújtására e határidőn belül nem kerül sor, az alapítás érvénytelenné válik.

A páratlan sarki fény, amely nagyon ritkán Magyarországon is megfigyelhető

A cégjegyzékbe vétel iránti kérelemhez szükséges dokxl25 width=10umentumok a következők:
• bejegyzés iránti kérelem (formanyomtatvány);
• eredeti alapító okirat;
• alapítási jegyzőkönyv;
• eredeti társasági szerződés;
• eredeti jegyzőkönyv az első igazgatósági ülésről;
• a tisztségviselők elfogadó nyilatkozata;
• könyvvizsgálói igazolás az alaptőke/törzstőke befizetéséről, illetve apport esetén független könyvvizsgáló által hitelesített apportlista;
• külföldi állampolgárságú tag esetén, ha az magánszemély, akkor útlevelének hitelesített másolata, ha jogi személy, akkor pedig a cégkivonat hitelesített másolata.
Az eljárási illeték 330 euró, amit a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell befizetni. Az eljárás ideje összességében kb. 1-2 hónap. További információk angolul is elérhetők a következő honlapon:
http://www.prh.fi/en/kaupparekisteri.html

A Finn szigetvilágot nagyjából 50000 sziget alkotja.

Adózás
Az ÁFA általános mértéke 22%. Az általános szabály alól kivételt képeznek az élelmiszerek, ahol 17%-os az adókulcs. Néhány társadalmilag érzékeny termék (például: gyógyszerek, könyvek, személyszállítás, kulturális és sport rendezvények belépődíjai) 8%-os adókulcs alá esnek. Az előfizetett újságok és folyóiratok 0%-os adósávba tartoznak. A 2007. évi személyi jövedelem adóztatása a korábbi évekhez képest egyszerűbb lett (5 helyett 4 kulcsos), és az adóteher is mérséklődött. Az aktuális adótábla a következő.

Éves jövedelem Adókulcs
12 800-20 800 euró
9%.
20 800-34 000 euró
19%
34 000-62 000 euró
23,50%
62 000 euró
31,50%

Az egyházi adó 1%. A társasági adó 26%. A tőkejövedelmek 28%-os adókulcs szerint adóznak. Részletes és folyamatosan aktualizált angol nyelvű információk az adóhatóság honlapján találhatók: http://www.vero.fi/default.asp?language=ENG&domain=VERO_ENGLISH.

Magyarok munkavállalási lehetőségei
2006. május 1. óta a finn kormány semmilyen akadályt nem gördít a magyarok munkavállalása elé. Ugyanakkor a 2004. május 1-jén az EU-hoz csatlakozott tagországok állampolgárainak, így a magyar állampolgároknak is, a helyi Munkaügyi Központban regisztráltatniuk kell a munkavégzést.
A munkába állás helyi formaságait a munkaadó végzi, de a szükséges dokumentumokat (pl. végzettséget igazoló okmány vagy előirt szakvizsga), illetve azok fordítását a munkavállalónak kell biztosítania.
Finnországban a munkaadók és munkavállalók szervezettsége egyaránt magas fokú. Általában kollektív szerződés foglalja össze a munkaidőre, munkafeltételekre, bérezésre stb. vonatkozó megállapodásokat. A magyar munkavállalónak is ajánlott, hogy azonnal lépjen be a szakszervezetbe. Ez nem csak védettséget jelent, de például elbocsátás esetén jogot teremt a munkanélküli segélyre vagy az ingyenes jogsegélyszolgálatra. Munkaügyi vita esetén természetesen a finn munkajog az irányadó.
A Munkaügyi Minisztérium (2007. májusi) tájékoztatása szerint az egészségügy, a szálloda- és vendéglátóipar, valamint az építőipar területén nagyobbak a külföldiek esélyei a munkavállalásra. Fontos tudniuk a munkakeresőknek, hogy Finnország Európa egyik legdrágább országa, ezért megfelelő anyagi fedezet nélkül nem ajánlatos útnak indulni.

Az éjszaki fény olyan a Föld északi sarkánál a légkörbe behatoló protonok és elektronok által keltett fényjelenség, amely leginkább március-áprilisi és szeptember-októberi időszakban látható.

Bérek és a rárakódó költségek
A béreket a versenyszférában általában kollektív szerződések szabályozzák. Az egyes ágazatokban kötelezően alkalmazandó minimálbérek és a munkavégzés feltételei változók.
A munkáltatót terhelő nyugdíj-járulék 21,44-22,04% között mozog. A munkáltatót terhelő egészségügyi járulék 2007-ben 2,591% (I. kategória) volt. Ha azonban a leírás meghaladja az 50 500 eurót és egyben ez a bérnek több mint 10%-a, de kevesebb, mint 30%-a, akkor a fizetendő járulék 5,151% (II. kategória). Ha a leírás meghaladja az 50 500 eurót és egyben a bérnek több mint 30%-a, a fizetendő járulék 6,051% (III. kategória). Kedvezmények vannak a Lappföldön, Oulu körzetében, valamint Nyugat-Finnországban (Houtskari, Iniö,Korppoo, Nauvo, Yllitorno) való foglakoztatás esetére.

A munkavállaló 2,03% társadalombiztosítási járulékot fizet (ez 1,28% egészségügyi járulékból és 0,75% munkavállalói „napidíj” járulékból tevődik össze). Ez a díj benne van a személyi jövedelemadóban, ezért ezt nem vonják le a fizetésből. A munkanélküliségi biztosítás 0,58%-ot, a résztulajdonosi díj 0,21%-ot tesz ki. A munkavállaló nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettsége az életkortól függ: az 53 év alattiak 4,3%-ot, az 53. életévüket betöltöttek vagy annál idősebbek 5,4%-ot fizetnek.

A közép-európai utazó gyakran kerülhet váratlan közlekedési helyzetekbe.

Helyi kereskedelmi üzleti szokások
Finnországban a hivatalos nyelv a finn és a svéd, de az üzleti életben az angol nyelv általánosan elfogadott. Sokan tudnak jól más nyelveket (főleg az idősebbek németül) is, de erre rá kell kérdezni.
Az ismeretlen cég első ellenőrzése általában az Interneten történik meg. Magára adó cégnek van angol nyelven is olvasható, jól szerkesztett honlapja. Ezért aki a finn piacot veszi célba, jól teszi, ha először angol nyelvű honlapot szerkesztet, e nélkül sokkal kisebb az esélye a sikeres piacra jutásra.
A finn cégek és üzletemberek általában igen megbízhatók. A szóbeli megállapodások betartása szinte magától értetődő. Ha egy üzleti tárgyalás időpontjában egyezség született, még akkor sem illendő rákérdezni, hogy „ugye nem jött közbe semmi?”, ha közben akár egy hónap is eltelik.
A szerződő felek szabadon döntenek az alkalmazandó jog kérdésében. Kiköthetik a magyar, a finn, vagy harmadik ország jogszabályainak alkalmazását. Ha egyiket sem kötik ki, az európai uniós jogszabályok alkalmazására kerül sor.
Rutin ügyletek esetében elégséges lehet a korábban kialakított szerződésminta használata, de bonyolultabb szerződések megkötésekor mindenképpen ajánlatos a szakmai kérdésekben is járatos ügyvédi iroda szolgáltatásait igénybe venni. Ez kétségtelenül pénzbe kerül, de a szerződő fél jogvédettségét növeli.
Magyar cégeknek általában kedvezőbb, ha a magyar jog alkalmazását sikerül kikötniük, már csupán a nyelvi könnyebbség okán is. Egyre jobban terjed az e-commerce, azaz az Interneten keresztüli értékesítés. A Finnországban érvényes szabályozás szerint az Interneten keresztüli értékesítésnél a vevő jogosult két héten belül elállni a vásárlástól, ha a termék nem a hirdetésben megadott minőségű vagy használati értékű.

Jellemző, illetve javasolt fizetési módok
Finnországban a fizetési fegyelem magas fokú. Elfogadott gyakorlat, hogy tartós üzleti kapcsolat esetén a finn cégek egymás között csak szóbeli megállapodást kötnek, mert a megállapodás feltétel nélküli betartása mind a vevő, mind az eladó szempontjából kölcsönös érdek. Csak ritkán fordul elő, hogy a vevő nem fizet, döntően akkor, ha fizetésképtelenné válik.
Természetesen az ügylet jellege alapvetően befolyásolja a fizetés módját. Nagyobb berendezések szállításakor gyakori az akkreditív használata. Nagy értékű szerződés esetén több részletben, esetleg hitel-megállapodás keretében történik a fizetés. Minden esetre ajánlatos a szerződésben pontosan rögzíteni a fizetés módját, a bank elérhetőségeit és a pontos számlaszámot.
Az első üzleti kapcsolat felvétele előtt – ha jelentősebb értékű szállításról van szó – indokolt lehet a vevő cégről pénzügyi információt kérni. Ez természetesen költséggel jár, de az üzletbiztonság miatt megéri.

Szerződéskötési tanácsok - alkalmazandó jog
A szerződő felek szabadon döntenek az alkalmazandó jog kérdésében. Kiköthetik a magyar, a finn, vagy harmadik ország jogszabályainak alkalmazását. Ha egyiket sem kötik ki az európai uniós jogszabályok alkalmazására kerül sor.
Rutin ügyletek esetében elégséges lehet a korábban kialakított szerződésminta használata, de bonyolultabb szerződések megkötésekor mindenképpen ajánlatos a szakmai kérdésekben is járatos ügyvédi iroda szolgáltatásait igénybe venni. Ez kétségtelenül pénzbe kerül, de a szerződő fél jogvédettségét növeli.
Magyar cégeknek általában kedvezőbb, ha a magyar jog alkalmazását sikerül kikötniük, már csupán a nyelvi könnyebbség okán is. Ez túl az is fontos lehet, hogy jogvita esetén a vitarendezésre Finnországban kerül sor, ez jelentősen megdrágíthatja a magyar fél anyagi megterhelését.
(Forrás: www.itd.hu)