Villanyszerelők Lapja

Jogi esetek

A villanyszerelő felelőssége

2006. május 1. | netadmin |  3296 | |

Az alábbi tartalom archív, 14 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A villanyszerelő felelőssége A "mesteri munkavégzés" egyre inkább követelménnyé válik napjainkban, természetesen ez az európai uniós csatlakozás révén (ahol igen erőteljesek a fogyasztóvédelmi szabályok) még inkább előtérbe kerül. Vonatkozik ez ...

A villanyszerelő felelőssége

A "mesteri munkavégzés" egyre inkább követelménnyé válik napjainkban, természetesen ez az európai uniós csatlakozás révén (ahol igen erőteljesek a fogyasztóvédelmi szabályok) még inkább előtérbe kerül.

Vonatkozik ez a megállapítás az építőipar egész területére, így az elektromosipari szakmára is. Ez a részterület azért is sajátságos, mert - más szakmát nem megbántva - itt a "szépségen", minőségi munkavégzésen túl bizony nagy felelőssége van a szakembernek.
Egy villanyszerelőnek ismernie kell a villamos szakma minden szabályát, a biztonsági előírásokat, az áramszolgáltató elvárásait stb., és mindig figyelemmel kell kísérnie a szakma fejlődését, az új anyagok, új technológiák megjelenését.
Sajnálatos eset miatt keresett meg egy villanyszerelő, aki több szabályt megsértve végzett egy kivitelezést. Az alábbiakban szeretném ismertetni az olvasókkal, hogy munkavégzésük kapcsán milyen felelősséggel tartoznak - felhívva figyelmüket, hogy tartsák be a szakmai és jogszabályi követelményeket saját és a fogyasztók érdekében. Esetünkben a villanyszerelőt "gyors" munkavégzéssel bízták meg, ezért nem várta meg az áramszolgáltató embereit, akik a megadott időpontban nem tudtak megjelenni. Nem ismerte fel a helyes technológiát, ezért a fogyasztásmérőt úgy kötötte be, hogy az nem mérte a fogyasztást.
Az elektromos kivitelezők munkavégzését a szabványok, jogszabályok és az ELMŰ technológiai utasításai szabályozzák, mely alapján a kivitelező felelősséggel tartozik az elvégzett munka iránt. Nemcsak első osztályú minőségben kell munkájukat elvégezniük, melyre garanciát kell adnia, és amelyért a Ptk. és az építésügyi jogszabályok alapján szavatossággal tartoznak, hanem a villanyszerelést végző szakembereknek a munkájuk során körültekintőnek kell lenniük, mivel felelősségük sokkal nagyobb, mint egyéb szakterületeken. Például ebben az esetben a villanyszerelőnek feltétlenül meg kellett volna várnia az ELMŰ szakemberét, és nem lett volna szabad egyedül elvégeznie a cserét. A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény (VET) szerint a fogyasztó követett el szerződésszegést az ELMŰ-vel szemben. Az emelt áramszámlát a megrendelőnek, mint fogyasztónak kell megfizetnie a VET 50§ (2) bek. alapján, mivel az ő objektív felelőssége áll fenn a törvény alapján.

A fogyasztó azonban, tekintve, hogy a villanyszerelő úgy végezte el az áramváltó cseréjét, hogy abban az ELMŰ hibát észlelt, kártérítési igénnyel léphet fel vele szemben a Ptk. kártérítésre vonatkozó szabályai szerint (Ptk. 339§ (1) bek. alapján). Vagyis a fogyasztó (a megrendelő) a szabálytalan vételezés miatt rá kiszámlázott (kiszámlázandó) emelt díjat átháríthatja a villanyszerelőre.
Jogalapja nyilvánvalóan kártérítés lesz, hiszen kára keletkezett amiatt, hogy a kivitelezés nem volt megfelelő. Tekintettel arra, hogy összegszerűségében ezen kártérítési igényt már vitatni nem lehet, még az emelt díj kiszámlázása előtt kell a fogyasztóval együttesen az ELMŰ-höz fordulni annak érdekében, hogy a kiszabott emelt díj méltányolható nagyságrendű legyen.
Nem konkrétan az adott jogeset kapcsán, de felhívom a villanyszerelők figyelmét, hogy amennyiben baleset következik be, a Btk. 171 §-a alapján foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekménye valósul meg. Aki foglalkozása szabályainak megszegésével más vagy mások életét, testi épségét vagy egészségét gondatlanságból közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi sértést okoz, vétséget követ el, és egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. Súlyosabb a büntetés, ha a következmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget, halált vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz. Még súlyosabb, ha nem gondatlanságról, hanem szándékosságról van szó.
Összefoglalva tehát megállapítható, hogy a villamosipari kivitelező fokozott felelősséggel tartozik az elvégzett munkájáért. Munkavégzését a szabványok (bár alkalmazásuk nem kötelező, de irányadó), jogszabályok és az ELMŰ technológiai utasításai szabályozzák. Felelőssége egyrészt a munka minőségének garantálása, szavatossági felelősség, másrészt pedig a Ptk. alapján kártérítési felelősség is. Ha munkája során az élet-, vagy vagyonbiztonság sérül, felelőssége büntetőjogi természetűvé is válhat!
A következő részben a szavatosság és a jótállás témakörét tekintjük át.
Dr. Karácsony Gabriella
(Folytatása következik!)


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem