Barion Pixel

Villanyszerelők Lapja

Számítástechnika

Mérőműszerekkel használható szoftverek

2005/3. lapszám | netadmin |  5166 |

Figylem! Ez a cikk 18 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A mért adatok számítógépes feldolgozásának lehetősége számos mérőműszer esetében lehetséges. A mérőműszer ebben az esetben valamilyen kimeneti interfésszel (általában RS232, USB) rendelkezik, melynek segítségével a mérőműszer számítógéphez csatlakozt...

A mért adatok számítógépes feldolgozásának lehetősége számos mérőműszer esetében lehetséges. A mérőműszer ebben az esetben valamilyen kimeneti interfésszel (általában RS232, USB) rendelkezik, melynek segítségével a mérőműszer számítógéphez csatlakoztatható, és a mért adatok a számítógépre áttölthető további feldolgozás (kiértékelés, jegyző-könyvkészítés céljából. Az alábbiakban néhány ilyen szoftvert ismertetünk röviden.
UNITEST Report-Studio VDE jegyzőkönyvkészí-tő és kiértékelő szoftver

A szoftver az alábbi mérőműszerekkel használható:

Telaris Loop (hurokellenállás-mérő), Telaris FiRCD (RCD-k ellenőrzése), Telaris 0100 plus (ÉVÉ-műszer) és Telaris ISO plus szigetelésvizsgáló.

A készülékek a számítógéphez RS232, vagy USB interfész segítségével csatlakoztathatók.

A könnyen kezelhető szoftver mérési jegyzőkönyvek számí-tógépes előállításához és a mért értékek kiértékeléséhez al-kalmas. Segítségével a mért adatok a mérőkészülékekről a számítógépre letölthetők, ott táblázatba rendezhetők, mérési jegyzőkönyv készíthető, ill. az adatok exportálhatók pl. Ex-cel-be.

A szoftver magyar nyelvű, a mérési jegyzőkönyv is ma-gyarul nyomtatható ki. Ingyenes szoftver.

Minimális rendszer-követelmény
Windows 95/98/NT 4.0/ME/2000/XP operációs rendszer, Pentium 66 vagy fejlettebb processzor, 8 MB RAM, szabad hely a Winchesteren: 60 MB, CD-ROM meghajtó, RS 232-es 9-pólusú interfész
UNITEST Report-Studio Universal, jegyző-könyvkészítő és kiértékelő szoftver kábelhossz-mérőkhöz és a Therm 300-as hőmérsékletmérő-höz
A szoftver szolgáltatásai és paraméterei hasonlóak az előző-höz, de a következő műszerekkel használható: UNITEST Kabelmeter 3000 kábelhossz-mérő, Echometer 3000 (kábel-hossz-mérő), Therm 300 hőmérsékletmérő.
Angol-nyelvű szoftver.

UNITEST Expert Manager jegyzőkönyv-készítő szoftver
A szoftver a 0100 Expert ÉVÉ műszerrel alkalmazható.
Ennek a könnyen kezelhető szoftvernek a segítségével az EN 60364 és DIN VDE 0100/0105 szabványok szerinti mérési jegyzőkönyvek készíthetők
A készülék csatlakoztatása a számítógéphez infravörös RS232-es interfészen keresztül történik.A szoftver segítségével a mérési helyek beazonosítható ill. névvel láthatók el. A készülékből importált mért értékek táb-lázatosan jeleníthetők meg, szükségszerűen mérési jegyző-könyv nyomtatható. Szükség esetén a mért értékek más szoft-verekbe (pl. Excel) exportálhatók.
A szoftver magyar nyelvű, a mérési jegyzőkönyv is ma-gyarul nyomtatható ki. Ingyenes szoftver.
Minimális rendszer-követelmény
Win 3.1, 3.11, 95, 98, NT 4.0 operációs rendszer, 66 MHz-es vagy ezzel egyenértékű processzor , 8 MB RAM, 60 MB szabad hely a Winchesteren, CD-ROM meghajtó, RS 232-es 9-pólusú interfész (25 pólusúhoz adapterrel).
Hexagon szoftver

A szoftver a Hexagon 310, 320, 330, 340, 510, 520, 710 és, 720 multiméterekkel használható.
Windows alatt futó szoftver a mért adatoknak a mérőműszer-ről a számítógépre történő letöltéséhez és számítógépen törté-nő megjelenítéséhez. A letöltött adatok exportálhatók más szoftverekbe, pl. Excel táblázatba. A képernyő többféle üzemmódba állítható, a mért érték analóg, digitális és grafikus formában is megjeleníthető. A mérések real-time üzemmód-ban végezhetők.Német-nyelvű szoftver.
Minimális rendszer-követelmény
Win95/98, NT 4.0 operációs rendszer, 80486 66 MHz vagy fejlettebb processzor, 8 MB RAM, 60 MB szabad hely a Winchesteren, 3,5"-os floppy meghajtó, RS 232-es 9-pólusú interfész (25-pólusú adapterrel)
C.A 611X UTILITY

A Windows alatt futó C.A 611X UTILITY software a CA 6115N és CA 6114 ÉVÉ műszerekkel használható.

A szoftver lehetővé teszi a készülékkel mért és tárolt adatok számítógépre történő áttöltését és a mérési jegyzőkönyv gyors előállítását (mért adatok táblázatos elrendezése). Ezen túlme-nően a software lehetőséget ad a készülék számítógépről történő beállítására, a mérési határértékek bevitelére, a nyel-vezet beállítására stb.Angol-nyelvű szoftver.
MetraWin 10 multiméter szoftver

Bármelyik METRAHit multiméter átalakítható professzioná-lis PC-alapú univerzális adatgyűjtő rendszerré a METRAwin 10/METRAHit software és a BD 232 interfész ill., a SI232 II memória-adapter segítségével.
A mért értékékeket a METRAwin szoftvert futtató számító-gép lekérdezi a mérőműszerről és az így nyert adatok max. 4 csatornáig Y-t vagy XY diagramban, vagy max. 10 csatornáig táblázatos formában jeleníti meg.

On-line üzemmódban max. 4 csatorna mért értéke virtuális analóg vagy digitális kijelző-műszeren jeleníthető meg. Az egyes kijelzésekhez a határértékek beállíthatók. Az adatok elemzését, és kiértékelését gyors on-line aritmetikai funkciók teszik lehetővé.A vágólap használatával a mérési adatok könnyen átvihetők más Windows alkalmazásokba, mint pl. Word és Excel.

A METRAwin 10/METRAHit software-t a memória és az interfész adapter készletek tartalmazzák, a szoftver önmagá-ban nem kerül forgalomba.

Virtuális digitális és analóg kijelzés

A számítógépre átvitt mért értékek a képernyőn akár digitáli-san akár analóg kijelzés formájában megjeleníthetők.

Adatgyűjtő berendezés
A mért adatok a képernyőn könnyen átlátható táblázatos for-mában folyamatosan jeleníthetők meg.

Aritmetikai funkciók

A mérési adatok gyors aritmetikai funkciókkal elemezhetők és jelezhetők ki.
Y-t diagram
A nyert mérési adatok idődiagram formájában jeleníthetők meg, ahol a vízszintes tengelyen az idő helyezkedik el, ami a kurzorral olvasható ki.
A tengelyek mentén (amplitúdó, idő) az adatok összenyomha-tók vagy széthúzhatók (zoom-funkció). Az idő abszolút vagy relatív értékben skálázható.

Folyamatos vonalregisztráló

A szoftver max. 6 csatornáig, a mért értékeket Y-t vonal-regisztrátumként tudja színes nyomtató segítségével kinyom-tatni.
X-Y diagram
Az összegyűjtött mért értékek X-Y diagramként jeleníthetők meg, az érték a kurzorral olvasható ki. Ez minden kijelzési formátumra igaz, és a skálázás tetszés szerint állítható.

Mintavételezés

A mintavétel indítható kézzel (kattintás egérrel), automatiku-san (50 ms-1 óra között) vagy maga a mért jel indíthatja a mintavételt. Ebben az esetben a hiszterézis állítható 0-500 digit között.
Azoknál a multimétereknél, amelyek beépített memóriával rendelkeznek a mintavételezés intervalluma 0.5 sec.

Az adatáramlás vezérelhető idő vagy ablak-triggerrel és az adatok automatikusan több file-ba menthetők.
CalpMan2000

A CalpMan2000 Windows alatt futó hitelesítési manager szoftver az Eurotron gyártmányú hordozható kalibrátorokhoz használható. A készülék egy műszerezési adatbázissal rendel-kezik, amelynek segítségével a hitelesítés menete programoz-ható. A szoftver adatokat küld, és adatokat olvas a hitelesítő készülékből, az így nyert adatokat eltárolja egy adatbázisba, és a hitelesítés befejeztével előállítja a szükséges hitelesítési jegyzőkönyvet.

A hitelesítő és mérésügyi intézetek megkívánják, hogy a hitelesítés annak dokumentumai, valamint a hitelesítések időpontjai követhetők legyenek és megfeleljenek. A CalpMan2000 biztosítja, hogy a hitelesítés dokumentumai megfeleljenek ennek az ISO9000 előírásainak. Minden egyes hitelesített készülék állapotának adatai tárolva vannak a szá-mítógépen és a hitelesítés időpontjai jól követhetők.
A hőmérséklet, nyomás és egyéb elektronikus mérőkészülé-kek hitelesítése a számítógépen előkészíthető. A készülékek adatai, méréshatár, mérési pontok, hibahatárok, szabványok stb. előre bevihetők egy adatbázisba, ami bármikor használha-tó és megtekinthető.A mérendő készülékekhez előkészíthető egy adatbázis, ami hozzárendelhető a hitelesítési menethez. A legfontosabb ada-tok eltárolhatók, megtekinthetők és kinyomtathatók a mérési jegyzőkönyvben.
Minden egyes készülék hitelesítése egy adatbázisba kerül tárolásra, hogy hosszú időn keresztül követni lehessen a hite-lesítéseket, ami pl. a megelőző karbantartás tervezéshez szük-séges. A régebbi hitelesítések is bármikor megtekinthetők és jegyzőkönyvként kinyomtathatók.
Minden egyes hitelesítéshez hozzá van rendelve a következő szükséges hitelesítés dátuma. Ebből az adatbázisból megálla-pítható, hogy melyik készülék hitelesítése időszerű.

A hitelesítés menete és eredményei világos és logikus formá-ban nyomtathatók ki.
A beállított értékek, szabványok, a mérő, referencia és tény-leges értékek, a mért hibák és a kiértékelések az ISO9000 dokumentációs előírásainak megfelelően nyomtathatók ki. A hitelesítési jegyzőkönyvek fejléce és lábléce tetszés szerint módosítható.
CalpMan2000 kompatíbilis kalibrátorok:
Unical sorozat, MicroCal sorozat, MicroCal 200: két galvani-kusan, nyomás és hőmérséklet kalibrátorok.

A szoftverek bemutató változatai ingyenesen hozzáférhetők.
További infó:
RAPAS kft Tel: 06 1 294 2900 Fax: 06 1 294 5837
e-mail: rapas@axelero.hu
Internet: www.rapas.hu