Villanyszerelők Lapja

Biztonságtechnika

Robbanásbiztos berendezések

2005. július 8. | netadmin |  3695 | |

Az alábbi tartalom archív, 15 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

Robbanásbiztos berendezések Korábban már közöltünk szakmai publikációt a robbanásbiztonság-technika törvényi és szabályozási hátteréről (VL 2004/12.). Az alábbi írásban a szakterület fennmaradó részét mutatjuk be. Alapvető egészségvédelmi és ...

Robbanásbiztos berendezések

Korábban már közöltünk szakmai publikációt a robbanásbiztonság-technika törvényi és szabályozási hátteréről (VL 2004/12.). Az alábbi írásban a szakterület fennmaradó részét mutatjuk be.

Alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelmények
Az Európai Unió minden gyártmánycsoportra a vonatkozó irányelvben meghatározza az ún. alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. Ennek alapja, hogy az adott gyártmánycsoport milyen potenciális kockázatot jelent az anyagi javakra, az állatok (különösen a háziállatok), az emberek és a környezet (ökológia) veszélyeztetettsége szempontjából. Amennyiben a termék kielégíti az alapvető biztonsági követelményeket, úgy CE jelöléssel (ill. H jelöléssel) forgalomba hozható.
Az ún. integrált robbanásbiztosság érdekében a gyártónak olyan intézkedéseket kell tennie, hogy a következő három feltétel teljesüljön:
• legyen elkerülhető, hogy a berendezések maguk idézzenek elő robbanásveszélyt,
• ne következzen be a robbanásveszélyes környezet gyújtása a villamos és nem villamos gyújtóforrások által,
• ha mindezek ellenére mégis gyújtás következne be, úgy az égés, illetve robbanás térben és időben korlátozható legyen.
Az alapvető követelmények teljesülésének részletes feltételeit a harmonizált szabványok tartalmazzák.

A termékek forgalomba hozatala
A robbanásbiztos kivitelű termék akkor hozható forgalomba, ha megfelel az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, elvégezték az előírt megfelelőség-értékelési eljárásokat, és ennek alapján a gyártó vagy meghatalmazott képviselője elhelyezte a terméken a megfelelőségi jelölést. Ezen túlmenően ki kell állítani a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, és össze kell állítani a műszaki dokumentációt.

Megfelelőségi nyilatkozat
A Megfelelőségi nyilatkozat a műszaki dokumentáció tényadatain alapszik, és a következőket kell tartalmaznia: a gyártó, vagy a gyártó meghatalmazott magyarországi képviselőjének nevét és címét, a termék leírását, hivatkozást az alkalmazott harmonizált európai szabványokra, hivatkozást azokra az előírásokra (szabványok, irányelvek, specifikációk), amelyeknek való megfelelőségéről nyilatkoznak, a kijelölt tanúsító szervezet nevét, címét, azonosító számát, a tanúsítvány számát, amennyiben van ilyen, a gyártó, vagy a gyártó meghatalmazott magyarországi képviselőjének nevében aláíró, kötelezettség vállalására felhatalmazott személy azonosíthatóságát.
A Megfelelőségi nyilatkozat joghatályos okirat, az abban foglaltak helyességéért az aláíró személy viseli a felelősséget.Műszaki dokumentáció

A műszaki dokumentációnak lehetővé kell tennie a termék értékelését az irányelv követelményeinek való megfelelőség szempontjából, vagyis az értékeléshez a szükséges mértékben ki kell terjednie a termék kialakítására, gyártására és működésére.
A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell a termék általános leírását, az elvi kialakítást, gyártási rajzokat és alkatrészvázlatokat, részegység-rajzokat, áramköri rajzokat stb., valamint ezeknek a rajzoknak, vázlatoknak, illetve a termék működésének megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat, az egészében, illetve részben alkalmazott szabványok jegyzékét, illetve azoknak a megoldásoknak a leírását, amelyek az ezen rendeletben rögzített biztonsági követelmények kielégítését szolgálják olyan esetekben, amikor a szabványokat nem alkalmazták, a konstrukciós számításokat és az elvégzett vizsgálatok eredményeit, a vizsgálati jegyzőkönyveket, megfelelőségi tanúsítványt, ha van ilyen, a megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.
A gyártónak, a gyártó meghatalmazott képviselőjének, vagy ha a gyártó nem rendelkezik Magyarországon meghatalmazott képviselővel, akkor a termék forgalomba hozójának biztosítania kell, hogy az utolsó termék gyártásától számított 10 évig ellenőrzés céljából a műszaki dokumentáció az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátható legyen meghatározott időn belül.

Kapcsolat a 99/92/EK (ATEX 137) irányelv követelményeivel
A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelv (keretszabályozás) alapján került kiadásra a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben végzett munka során a munkavállalók biztonságát és egészségének védelmét szolgáló minimális követelményekről szóló 99/92/EK irányelv. Az irányelv elsősorban azt tartja szem előtt, hogy a robbanásvédelelem a különlegesen fontos biztonsági feladatokhoz tartozik, mivel egy esetleges robbanáskor a munkavállalók élete és egészsége ellenőrizhetetlen láng és nyomás, valamint reakcióba lépő anyagok hatásainak van kitéve. A 99/92/EK irányelv szabályozza azt is, hogy a robbanásveszélyes légtérben lévő munkahelyeken megfelelő műszaki, szervezési intézkedések történjenek. E körben a munkáltató köteles a kockázatokat értékelni, és olyan robbanásvédelmi dokumentumokat készíteni, amely a megelőzéshez és a védekezéshez, valamint az esetleges következmények mérsékléséhez szükséges minimális követelményeket határozza meg. A 99/92/EK irányelvet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről szóló 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCSM együttes rendelet harmonizálja, amely az irányelvvel teljes mértékben összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. A rendelet szerint a munkáltató kötelessége teljesíteni az alapvető minimális követelményeket, amelyek a munkavállalók egészségét nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésének kialakítására vonatkoznak. Az irányelv, illetve a magyar rendelet fő előírásai az alábbiak.
a) Szervezeti intézkedések
Oktatás: A robbanásveszélyes légtérben munkát végző munkavállalókat a munkáltatónak megfelelő oktatásban kell részesítenie a robbanásvédelem témakörében.
Írásbeli utasítások, engedélyek:
Munkát robbanásveszélyes területen csak a munkáltató írásbeli utasításainak megfelelően szabad végezni.
b) Robbanásvédelmi intézkedések
A nem szándékoltan szabadba jutó, szivárgó, robbanásveszélyt okozó gázokat, gőzöket, ködöket vagy porokat biztonságos helyre kell eltávolítani, áthelyezni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, össze kell gyűjteni vagy valamilyen módszerrel meg kell semmisíteni.
Munkaeszközök kiválasztása
Berendezéseket, védőrendszereket és a hozzájuk csatlakozó készülékeket csak akkor szabad üzembe helyezni, ha a robbanásvédelmi dokumentum rendelkezésre áll, és ebből megállapítható, hogy a robbanásveszélyes légtérben milyen módon és feltételek mellett lehet azokat biztonságosan üzemeltetni. Berendezéseket és védelmi rendszereket a rendelet előírásai szerint kell kialakítani. Ezek a termékek elégítsék ki a 94/9 EK irányelv követelményeit.
A munkáltatónak az összes szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a munkahely, a munkaeszköz és a hozzá tartozó csatlakozó berendezések, amelyeket a munkavállaló rendelkezésére bocsátanak, oly módon kerüljenek megtervezésre, kialakításra, összeépítésre és alkalmazásra, továbbá karbantartásra és üzemeltetésre, hogy a robbanás kockázata a lehető legalacsonyabb legyen, illetve ha a robbanás mégis bekövetkezne, a robbanás üzemen belüli továbbterjedésének munkahelyeket és/vagy munkaeszközöket érintő hatása a legkisebb mértékű legyen, és ellenőrzött módon következzen be.
Egyéni munkavédelmi eszközökre vonatkozó minimális követelmények
A gyújtóforrásokat értékelni kell, az elektrosztatikus feltöltődést figyelembe kell venni. A munkavállalók részére olyan egyéni védőfelszerelést kell rendelkezésre bocsátani, amely anyagánál fogva az elektrosztatikus kisülést kizárja. A munkavállalók részére menekülőeszközöket kell biztosítani, és ezek karbantartásáról is gondoskodni kell, annak érdekében, hogy a munkavállalók veszély esetén a veszélyeztetett területet gyorsan és biztonságosan elhagyhassák.

Robbanásveszélyes légtér kialakulásának felügyelete
A robbanásveszélyes légtér olyan mértékű kialakulása esetén, amely a munkavállalók vagy más személyek egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatot jelent, műszaki megoldás alkalmazásával (gázérzékelő rendszer) folyamatos felügyeletet kell biztosítani. A munkavállalókat indokolt esetben, a robbanásveszélyes körülmények bekövetkezését megelőzően optikai, illetve akusztikai módon riasztani kell, és a robbanásveszélyes környezetből haladéktalanul el kell távolítani.
Energia-kimaradásra, vészlekap csolásra vonatkozó követelmények
Ha a kockázatértékelés során megállapításra kerül, hogy energia-kimaradás esetén a robbanásveszély fokozódhat, akkor biztosítani kell, hogy a készülékek és a védelmi rendszerek az egyéb üzemi rendszerektől függetlenül energia-kimaradás esetén is biztonságos üzemállapotban legyenek.
Egyéb tilalmak, jelölés
A robbanásveszélyes zónába gyújtóforrást vagy egyéb, nyílt láng létrehozására alkalmas eszközt bevinni tilos. E tilalmat a robbanásveszélyes légtér bejáratánál elhelyezett, jól látható tájékoztatással a munkavállalók tudomására kell hozni. Biztosítani kell, hogy a robbanásveszélyes légtérbe illetéktelenek ne lépjenek be. Az erre vonatkozó tilalmat jól látható helyen, a robbanásveszélyes légtér bejáratánál kell elhelyezni.
c) Dokumentációs követelmények
A munkáltató kockázat értékelési kötelezettsége
Robbanásveszélyes környezetben létesített munkahely esetén a munkáltató kockázatértékelés keretében köteles munkabiztonsági és munkaegészségügyi szempontból azonosítani a várható veszélyeket,
a) a robbanásveszélyes légtér kialakulásának és fennmaradásának időtartama;
b) gyújtóforrások bekövetkezésének valószínűsége, ideértve az elektro-sztatikus kisüléseket is;
c) telepítés, veszélyt okozó anyagok, eljárások, és azok lehetséges egymásra hatása;
d) megelőző hatások (eljárások) mértéke szempontjából.
Robbanásveszélyes területek
A munkáltatónak az irányítása alatt álló olyan területeket, ahol robbanásveszélyes légtér kialakulhat, a rendelet 1. melléklete szerinti zónákba kell besorolni.
Robbanásveszélyes gázok, gőzök, ködök által veszélyeztetett környezetet 0-ás, 1-es, 2-es zónába, ill. robbanásveszélyes porok által veszélyeztetett környezetet 20-as, 21-es, 22-es zónába kell besorolni.
Robbanásvédelmi dokumentum
A munkáltató köteles robbanásvédelmi dokumentumot készíteni, amelyet folyamatosan köteles felülvizsgálni és szükség szerint módosítani. Ennek a dokumentumnak a következőket kell tartalmaznia:
(1) kockázatok felmérését és értékelését;
(2) zónákra történő besorolást;
(3) azoknak a megtett intézkedéseknek a felsorolását, amelyek rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítését szolgálják;
(4) külön jogszabályban meghatározott, a munkaeszközök biztonságos használatára vonatkozó intézkedéseket.
A robbanásvédelmi dokumentumot a munkavégzés megkezdése előtt kell elkészíteni, változások esetén pedig módosítani kell, különösen ha a munkahelyet kibővítették, átalakították, vagy az alkalmazott munkafolyamatban, technológiában változás történt. Veress Árpád

Robbanásbiztonság-technika


Kérjük, szánjon pár pillanatot a cikk értékelésére. Visszajelzése segít a lap és a honlap javításában.

Hasznos volt az ön számára a cikk?

 Igen

 Nem